20PZ FILTRO PER KIWI - WILD ROSE - KIWI VAPOR - Fast And Smoke